สมฤทัย บุญคำมูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

” มจร ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ” สำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการพังทลายของดิน และปรับปรุงสภาพพื้นที่เสื่อมโทรม

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 พระมหาอนุชา กาญฺ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์ และพระมหาอนุชา กาญฺจโน รก.ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และบุคลากรกองอาคารฯ ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รศ.ดร.สมศ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปลูกต้นไทรชมพู่ออสเตรเลีย จำนวน ๑๐๐ ต้น”

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐...