รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์ และพระมหาอนุชา กาญฺจโน รก.ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และบุคลากรกองอาคารฯ ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์ และ พระมหาอนุชา กาญฺจโน รก.ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และบุคลากรกองอาคารฯ ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัย (จำนวน 3 แปลง ด้านหน้ามหาวิทยาลัย) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ “พระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุตินฺธรบวรศาสดา” ตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

     

Scroll to Top