บุคลากรภายในส่วนงาน

รายชื่อผู้บริหาร กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

ที่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตำแหน่ง
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายหัฏฐกรณ์ แก่นท้าว ,ดร. รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
พระมหาพุทธศักดิ์  ฐานิสฺสโร ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นายฉัตรชัย บัวเกิด รองผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

บุคลากรภายใน กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

ที่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตำแหน่ง อัตราประจำ อัตราจ้าง
พระครูเกษมสุตารักษ์ นักจัดการงานทั่วไป  
พระแสงสุรี ธีรภทฺโท นักจัดการงานทั่วไป
นายเรืองยศ หวังสุขใจ นายช่างเทคนิค
นายวรวุฒิ ระมั่งทอง นายช่างเทคนิค
นายสมัคร นามอรรถ นายช่างเทคนิค
นายนเรศ ตรงต่อกิจ นายช่างเทคนิค
นายสุนี ถึงปัดชา นายช่างเทคนิค
นายศิวกรณ์ ด้วงสกุล นายช่างเทคนิค

กลุ่มงานสถานที่

ที่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตำแหน่ง อัตราประจำ อัตราจ้าง
พระกฤษกรณ์ เขมโสภโณ นักจัดการงานทั่วไป  
นายสมพงค์ ไมตรีจิต นายช่างเทคนิค  
นายสุพจน์ พลรัมย์ นักการภารโรง  
นายลำเนา กิ่งจ้อ เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
นายถาวร ขันดี เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
นายกิตติศักดิ์ สอนศิริ เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
นายสันติ ทารักษา เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
นายธวัชชัย คล้ายสังข์ เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
นายสมยศ สดสี เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
๑๐ นายคำจันทร์ มามะณี เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
๑๑ ว่าที่ ร.ต.สมควร จั่นพา เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
๑๒ นายอางกูล สกุลวงษ์ เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
๑๓ นายนิกร เขียวน้ำชุ่ม เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
๑๔ นายสมพงษ์ ปัดไธสง เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
๑๕ นายชัชชัย นายี่ เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
๑๖ นายมงคล อิ่มสมบัติ เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  
๑๗ นายปราโมทย์ โถดาสา เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและต้นไม้  

 

              กลุ่มงานยานพาหนะ

ที่ ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตำแหน่ง อัตราประจำ อัตราจ้าง
นางสาวนุสรา พุฒซ้อน นักจัดการงานทั่วไป  
นายสมัย เพ็งน้ำคำ พนักงานขับรถ  
นายบรรจง เพ็งน้ำคำ พนักงานขับรถ  
นายพรมมา โฮนอก พนักงานขับรถ  
นายจรรยา โนนคู่เขตโขง พนักงานขับรถ  
นายสมมุติ หลงมี พนักงานขับรถ  
นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง พนักงานขับรถ  
นายมงคล เพ็งน้ำคำ พนักงานขับรถ  
นายมานิต แน่นอุดร พนักงานขับรถ  
๑๐ นายภิญโญ แสนสุข พนักงานขับรถ  
๑๑ นายสำรวย เกิดไธสง พนักงานขับรถ  
Scroll to Top