ฐานข้อมูลรายงานการประชุม

wdt_ID ปี เดือน เรื่อง ไฟล์ หมายเหตุ
4 2562 ธันวาคม รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการรักษาความสะอาด ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
5 2563 มกราคม รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการรักษาความสะอาด ประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563
6 2563 กุมภาพันธ์ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการรักษาความสะอาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
7 2563 มีนาคม รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการรักษาความสะอาด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563
8 2563 เมษายน รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการรักษาความสะอาด ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563
9 2562 ตุลาคม รายงานการประชุม คณะทำงานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค คณะทำงานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ครั้งที่ 1
10 2562 เมษายน รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานปรับปรุงพื้นที่โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พุทธเกษตรสาธิต มจร
11 2562 กันยายน รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารการใช้สอยอาคารและระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
12 2563 พฤษภาคม รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการรักษาความสะอาด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
13 2563 พฤษภาคม รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเว็บไซต์ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเว็บไซต์กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
14 2563 เมษายน รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษาประจำกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมคณะทำงานประเมินการปฏิบัติงาน สนับสนุนการศึกษาประจำกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ พ.ศ.๒๕๖๓
15 2562 ธันวาคม รายงานการประชุมกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประชุมกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
16 2563 เมษายน รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
17 2563 เมษายน รายงานการประชุมคณะทำงานควบคุมภายใน กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ควบคุมภายใน กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
18 2563 เมษายน รายงานการประชุมคณะทำงานความเสี่ยง กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ึความเสี่ยง กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
19 2562 ธันวาคม ข้อมูลสารสนเทศครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สารสนเทศครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
20 2563 กรกฎาคม รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาทำความสะอาดแม่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ปี เดือน เรื่อง
Scroll to Top