ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ประชุมบุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖”

ประชุมบุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยพระมหาอนุชา กาญฺจโน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มจร วังน้อย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
– แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
– รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนากองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
– รายงานการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
– รายงานการแต่งตั้งคณะทำงานประเมินตนเอง
– รายงานการแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน
– รายงานการแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ
– รายงานการแต่งตั้งคณะทำงานประเมินการปฏิบัติงาน
– แจ้งนโยบายและภาระงานกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
– แจ้งภาระงานเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ และงานมอบหมายที่ได้รับจากการประชุม “ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนงานภายใต้กำกับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป”
Website: https://bdc.mcu.ac.th   Facebook : กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มจร