ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานแม่บ้าน) ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖

 

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารฯ (แม่บ้าน) แจ้งคำสั่งและนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย