มจร ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 พระมหาอนุชา กาญฺจโน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และนายแสงสุรี ทองมาก รองผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปีงบประมาณ 2566 โดยการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะ การพังทลายของดิน เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่เสื่อมโทรม และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ณ แปลงสวนพุทธเกษตรสาธิต มจร

Scroll to Top