ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

ประสิทธิภาพกว้างไกล รับใช้ชาวมหาจุฬาฯ สนับสนุนงานวิชาการ เพื่อทุกด้านพัฒนา

 

ปณิธาน

มุ่งมั่นให้บริการที่ดี พัฒนาอาคารสถานที่และยานพาหนะ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพที่ดีให้กับองค์กร เป็นศูนย์รวมในการให้บริการด้านงานอาคารสถานที่และยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

วิสัยทัศน์

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นส่วนงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์อันนำไปสู่ความสำเร็จด้วยความรวดเร็วและคุ้มค่า สะอาด สะดวก ปลอดภัย ประหยัด

 

พันธกิจ

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านงานใช้สอยอาคารสถานที่และงานยานพาหนะแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เช่น การให้บริการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประชุม การจัดสถานที่และภูมิทัศน์ รวมทั้งจัดการให้บริการยานพาหนะเพื่อสนับสนุนงานของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ความร่วมมือสนับสนุนงานด้านวิชาการในการจัดอาคารสถานที่เพื่อใช้รองรับการเรียนการสอน การจัดสอบ การละทะเบียนและการรับสมัครนิสิต อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดหายานพาหนะ การดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค การจัดระบบงานจราจรและการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการจัดสถานที่สำหรับการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนงานทางวิชาการและบริการแก่สังคม

              

เป้าประสงค์

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีความมุ่งหวังที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความน่าเชื่อถือ ตรงต่อเวลา ไม่วางเฉยต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรวดเร็วด้วยการปฏิบัติงานในเชิงรุก สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจแก่องค์กร ผู้บริหาร ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยตลอดจนส่วนงานภายนอกที่ติดต่อขอใช้บริการ

Scroll to Top