ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปลูกต้นไทรชมพู่ออสเตรเลีย จำนวน ๑๐๐ ต้น”

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร และนำปลูกต้นไทร ชมพู่ออสเตเลีย โดยมี พระครูโอภาสนนทกิตต์, ผศ.ดร. รก.คณบดีคณะครุศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ , ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์สิน , ผศ.ดร.บุญมี พรรษา รก.หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน , ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไทรชมพู่ออสเตเลีย บริเวณสวนป่าธรรมวิจัย ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (MCU Green University) จำนวน ๑๐๐ ต้น เพื่อพัฒนาสถานที่ปฏิบัติธรรมของนิสิตและประชาชนทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการจัดเตรียมโดย กองอาคารสถานที่และยานพหานะ