ติดต่อเรา

สำนักงาน กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๑๗๙ , ๘๑๘๐ ต่อ ๒๕
เว็บไซต์ :  http://www.bdc.mcu.ac.th/