ข่าวสารประชาสัมพันธ์

” มจร ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ” สำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการพังทลายของดิน และปรับปรุงสภาพพื้นที่เสื่อมโทรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ประชุมบุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์ และพระมหาอนุชา กาญฺจโน รก.ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และบุคลากรกองอาคารฯ ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปลูกต้นไทรชมพู่ออสเตรเลีย จำนวน ๑๐๐ ต้น”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานแม่บ้าน) ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (covid 19) : มจร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมประเมินการปฏิบัติงาน กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๒๕๖๓

11 เมษายน 2023

“กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. กองอาคารสถานที่และย […]
7 เมษายน 2023

“ประชุมบุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖”

ประชุมบุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ […]
อาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัย