ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมกับสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัย พุทธศาสตร์ โดยพระมหาอนุชา กาญฺจโน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ, พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ รองผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ, พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ,พระมหาประยุทธ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง, พระมหาศรีทนต์ สมาจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

ประเพณีการสรงน้ำพระ นั้น เชื่อว่าจะส่งผลให้ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยไข้เจ็บ มีจิตใจสดชื่น ผ่องใส ปราศจากความมัวหมอง ทำให้ร่มเย็นเป็นสุข นับเป็นมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว การทำความสะอาดพระพุทธรูปเป็นการชำระล้างจิตใจถือเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต การสรงน้ำพระเป็นการเสริมสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา