งานประกันคุณภาพส่วนงาน

wdt_ID ปี องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เรื่อง ไฟล์
8 2560 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 1.6.1 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
13 2560 องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารและจัดการอาคารสถานที่ 2.2.1 การบริหารและจัดการอาคารสถานที่
15 2560 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 1.2.1 การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ปี องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
Scroll to Top