ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๓วันศุกร์ที่  ๑๐  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ณ ห้องประชุม กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา