ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (covid 19) : มจร

วันนี้14 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนโยบายให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (covid 19) โดยมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือ ภายในจุดคัดกรองจุดบริเวณจุดลงรถเมล์ ขสมก. บริเวณด้านหลังอาคารอาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ในการเปิดทำการเรียนการสอนวันแรกและวันต่อๆไป ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยกองกิจการนิสิต และ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมกับนิสิตจิตอาสา มจร : แสงสุรีถ่ายภาพ