ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมประเมินการปฏิบัติงาน กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๒๕๖๓

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประชุมคณะทำงานการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดย พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้มอบหมายให้คณะทำงานเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการปฏิบัติงาน ตามภาระกิจทั้ง ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานอาคาร กลุ่มงานสถานที่ กลุ่มงานยานพาหนะ และกลุ่มงานรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประเมิน # ประชุมคณะทำงาน ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ