ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานส่งเสริมฯ มจร

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยกลุ่มงานอาคาร ดูแลงานไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงแก้ไขระบบการทำงานของปรับอากาศภายในห้องสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคารสำนักงานอธิการบดี (ห้อง ๑๐๑) โดยการเปลี่ยนสายพานเครื่องมอเตอร์และตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และน้ำยาเครื่องปรับอากาศ (นายนเรศ ตรงต่อกิจ นายช่างเทคนิค นายวรวุฒิ ระมั่งทอง นายช่างเทคนิค นายสมัคร นามอรรถ นายช่างเทคนิค และนายสุพจน์ พลรัมย์ นักการภารโรง) บุคลากรกองอาคารสถานทีและยานพาหนะเข้าดำเนินการ :