ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำเดือน เมษายน 2563

ตามที่มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนหรับการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคำสั่งที่ ๑๔๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศง ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ ความทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ บริษัท เค.เอส.ซี คลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด ได้ส่งมอบงานบริการดูแลรักษาความสะอาด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น G อาคารสำหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา : ภาพโดย แสงสุรี