ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บำรุงรักษาระบบสถานีไฟฟ้าย่อย มจร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี ได้ดูแลระบบสถานีไฟฟ้าย่อย (ระบบ 115 เควี และ ระบบ 22 เควี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการบำรุงรักษาระบบการทำงานภายในห้องสถานีควบคุมไฟฟ้าย่อยดังกล่าว โดยมีการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการชำรุดภายในระบบตู้ควบคุม และทดสอบระบบการทำงานของสถานีไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ โดยมี นายสมพงค์ ไมตรีจิต ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญการ  กองอาคารสถานที่และยานพาหนะอำนวยความสะดวกในการดำเนินการดังกล่าว : ภาพประกอบ นายสมพงค์ ไมตรีจิต