ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ซ่อมบำรุงระบบเครื่องโปรเจคเตอร์ห้องประชุม ๔๐๑

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี  นายเรืองยศ หวังสุขใจ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ช่างของบริษัท กู๊ดเดย์ จำกัด ซ่อมบำรุงระบบเครื่องโปรเจคเตอร์ห้องประชุุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม สัมนา อบรม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  : ภาพโดย เรืองยศ หวังสุขใจ