ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า มจร

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยการกรองน้ำมันหม้อแปลง และตรวจเช็คระบบหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย