ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการพุทธเกษตรสาธิต มจร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจัดทำโครงการพุทธเกษตรสาธิต เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธเกษตรเชิงบูรณาการกับการศึกษามหาวิทยาลัย ภายในพื้นที่ ๒๙ ไร่ (ทางไปอุโบสถกลางน้ำ) โดยการดำเนินการภายใต้จิตอาสาของบุคลากร โดยมีพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เป็นประธานโครงการฯ และมอบหมายให้ พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดำเนินการในการปลูกพื้นผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภค และนำเข้าโรงครัวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เริ่มโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบันโดยการสนับสนุนอุปถัมภ์โครงการโดย ดร.วนุสรา วรรณิกานนท์ พร้อมคณะ