ระบบแจ้งชำระ ค่าบำรุงหอพัก/ค่าไฟ/ค่าน้ำ

หอพักนานาชาติ C

แบบฟอร์มแจ้งชำระ ค่าบำรุงหอพัก/ค่าไฟ/ค่าน้ำ

แนบสลิปหลักฐานการชำระ--->

หมายเหตุการชำระค่าห้องพัก

กองทุนอาคารที่พัก C มจร

ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 231-2-82831-8

รายการที่แจ้งชำระแล้ว

Scroll to Top

ขอบพระคุณสำหรับการแจ้งชำระ